Monthly Archives: marzec 2013

T jak Talent – eliminacje miejskie

10-04-2013
09:00to14:00

Eliminacje dla szkół podstawowych odbędą się w Miejskim Centrum Kultury na ul. Bohaterów Warszawy. Rejestracja uczestników od 8.15. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

Sprawdzian szóstoklasisty

04-04-2013
09:00

Mandale świetlicowe

Wychowankowie świetlicy przy pomocy wychowawców wykonali ciekawe dekoracje. Dzieci przez kilka tygodni kolorowały mazakami mandale, które następnie zostały zalaminowane i powieszone oraz przyklejone do ścian.

“Zima w literaturze, kuchni i muzyce”

W świetlicy szkolnej szesnastu uczniów z klas I i II SP spotkało się z przedszkolakami, którzy za rok rozpoczną naukę w naszej szkole. Spotkanie odbyło się pod hasłem “Zima w literaturze, kuchni i muzyce”. Dzieci wysłuchały pięknych wierszy, historyjek o tematyce zimowej, rozwiązywały zagadki.

Trzymajcie kciuki!

Gościliśmy komisję złożoną z pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury – aktorów i artystów, którzy oceniali spektakl ,,Kot w butach” przygotowany przez zespół teatralny naszej szkoły. Przedstawienie zgłoszone zostało do Festiwalu Małych Form Artystycznych w ramach Chorzowskiej Akademii Teatralnej.

Szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

27-03-2013
13:15

Zapraszam  chętnych uczniów w dn. 27.03.2013 o godz. 13.15  do sali 26, z których zostanie wyłoniona  drużyna reprezentująca szkołę w “Turnieju”.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej “Turniejem”, organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 – 6 oraz w gimnazjach.
Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

I. CELE TURNIEJU

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

1.W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.

2. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją.

2.1 Do eliminacji powiatowych przystępują najlepsze drużyny wyłonione w etapie gminnym lub miejskim;

2.2 Do eliminacji wojewódzkich przystępują najlepsze drużyny wyłonione w etapie powiatowym (wg potrzeb rejonowym);

2.3 W finale ogólnopolskim występuje zwycięska drużyna wyłoniona na szczeblu wojewódzkim.

3. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test i wykonuje zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze sprawnościowym. Ponadto cała drużyna wykonuje zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.1 Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

- kartę rowerową,

- legitymację szkolną

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju

- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

3.2 O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie  przeprowadzone na odprawie technicznej (przy rejestracji)przed rozpoczęciem  Turnieju.

4. Test, w każdym etapie Turnieju składa się z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, w tym max. 5 tzw. skrzyżowań.

Testy opracowują Komitety Organizacyjne danego etapu Turnieju.

5. W teście dla uczniów szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego wyboru). Dla uczniów szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być: jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).
6. Podczas rozwiązywania testów należy stosować tzw. arkusz odpowiedzi, tzn. ostemplowane karty, na których przy kolejnym numerze pytania znakiem “X” zaznacza się  prawidłową odpowiedź.

7. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, wymazywania napisanych oznaczeń na karcie odpowiedzi.

8. Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40  minut.

Uczestnicy, którzy rozwiązali test przed upływem 40 minut przekazują arkusz odpowiedzi sędziemu konkurencji i za jego zgodą opuszczają salę, a test zatrzymują do swojej dyspozycji (na każdym etapie). Po zakończeniu konkurencji Sędzia Główny wywiesza arkusz z prawidłowymi odpowiedziami na tablicy wyników .

9. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu zatwierdzonego przez właściwy Komitet Organizacyjny układu dróg i zaliczeniu wylosowanych punktów kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

10. Czas przejazdu nie jest limitowany. Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wylosowanych 3-ch, z minimum 6 wcześniej wyznaczonych, punktach kontrolnych (wg kolejności wpisanej na indywidualną kartę kontrolną uczestnika) i uzyskać potwierdzenie na tej karcie. Ruszanie z punktu kontrolnego znajdującego się przy krawędzi jezdni nie jest traktowane jako włączanie się do ruchu.

11. Tor sprawnościowy powinien składać się z minimum sześciu wylosowanych podczas odprawy technicznej przeszkód

Dzień w śmiesznym stroju

03-04-2013
07:00to17:00

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej zabawy i przebrania się.

Dzień w dziwacznych spodniach

07-06-2013
07:00to17:00
07:00to17:00

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej zabawy i przebrania się.

Dzień w peruce

07-05-2013
00:00

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej zabawy i przebrania się.

„Molik książkowy” dla „Klasy Miesiąca”

Ten uroczy stworek zagościł w marcu w klasie IIIb, która przeczytała najwięcej książek w lutym. Nagrodę przekazała uroczyście przewodniczącej klasy pani Dyrektor. Pani bibliotekarka przypomina, że cały czas trwa konkurs na najlepiej czytającą klasę i czytelnika miesiąca.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.