BIOFEEDBACK

Terapeuta EEG – Biofeedback -
Bożena Kawa
Bożena Bugajska
Beata Wojtal

Zgłoszenia dziecka do treningu dokonuje rodzic/opiekun dziecka. Wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań lub wskazanie lekarza neurologa. Ustalenie terminu treningów odbywa się po przeprowadzeniu przez terapeutę wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka.

Metoda EEG-Biofeedback (BFB) została wprowadzona w Polsce jako forma treningu uwagi i kontroli emocji. Umożliwia ona prowadzenie treningu poprawiającego efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. BFB jest metodą terapeutyczną wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Terapia przebiega w formie treningowej, według zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych. Nasi terapeuci korzystają ze specjalistycznego sprzętu firmy Thought Technology, posiadającego certyfikat jakości ISO 13485:2003 oraz certyfikat medyczny CE.  BFB może prowadzić do poprawy np. zachowania się dziecka, wzrostu jego samooceny i wiary w siebie i swoje możliwości poprzez:
- poprawę sprawności intelektualnej,
- zmniejszenie impulsywności, napadów agresji i wybuchów złości,
- poprawę kontroli emocji,
- podnoszenie refleksyjności ,
- poprawę kreatywności,
- usprawnianie motoryki, ale efekty terapii  w dużej mierze zależą od plastyczności mózgu i długości trwania terapii.

Biofeedback jest skuteczną metodą pracy z  uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. z powodu:
- dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
- zespołu zaburzeń uwagi i koncentracji, nadpobudliwości (ADD, ADHD)
- zaburzeń pamięci; zaburzeń snu
- trudności z rozumieniem czytanego tekstu
- małej wytrzymałości poznawczej.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.