REEDUKATOR

Beata Kapinos
Jolanta Sztajnowska
Katarzyna Rowicka
Dorota Strzelczyk

 

Zajęcia reedukacyjne organizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i stanowią integralna część procesu wspomagania rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyjęty w naszej szkole model zajęć o charakterze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych koresponduje z zasadami pedagogiki specjalnej, zajęciami rewalidacyjnymi i innymi zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi z uczniem. Działania reedukacyjne stanowią proces oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych uwarunkowany indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia. Podstawę opracowania indywidualnego programu pracy z uczniem stanowią wskazania zawarte w orzeczeniu, opinii, diagnoza przeprowadzona z uwzględnieniem informacji zebranych od rodzica/prawnego opiekuna, nauczycieli, specjalistów. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody oraz pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, niwelowanie deficytów rozwojowych oraz wspomagające opanowanie nauki czytania i pisania.
Zajęcia reedukacyjne odbywają się w oparciu o ustalony i przyjęty przez rodziców/opiekunów harmonogram zajęć oraz za ich zgodą. Rodzice/opiekunowie wyrażając zgodę na udział dziecka w zajęciach reedukacyjnych zobowiązują się do współpracy z terapeutą.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.