REGULAMIN

Regulamin wypożyczania uczniom podręczników w roku szkolnym 2022-23 znajduje się TUTAJ.

Regulamin wypożyczeń książek

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice (na karty swoich dzieci), nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do przestrzegania jego reguł.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę z języka polskiego).
 • Każdą książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 • Jeśli czytelnik bez zgody bibliotekarki przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, ilość wypożyczonych dla niego tytułów ogranicza się  do jednego.
 • Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
 • Nauczyciele mogą wypożyczać  książki na cały rok  szkolny.
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem; zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarce.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarkę, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zniszczonej lub zagubionej.
 • Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki  przed  zakończeniem roku szkolnego  (w wyznaczonym terminie).
 • Z księgozbioru podręcznego, czasopism i teczek tematycznych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 • W przypadku zmiany szkoły (lub pracy), czytelnik zobowiązany jest przed odejściem, rozliczyć się z biblioteką.
 • Wszystkie książki należy szanować.

Biblioteka posiada również do dyspozycji Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w stanowiska komputerowe oraz stały dostęp do internetu posiadające swój regulamin:

 • Z komputerów w czytelni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły w ustalonych godzinach (informacja na drzwiach wejściowych do biblioteki).
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ICIM.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do karty ewidencji odwiedzin. Wpis swoich danych jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Stanowiska komputerowe w czytelni służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwania informacji w Internecie, przeglądania programów multimedialnych dostępnych w bibliotece, wykonywania prac do nauki własnej. Komputery nie służą do prowadzenia korespondencji, wysyłania i otrzymywania wiadomości. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw (za wyjątkiem gier edukacyjnych).
 • Programy udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń szkoły. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.
 • Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów.
 • Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 60 minut.
 • Komputer można włączać i wyłączać jedynie za zgodą nauczyciela.
 • Efekty swej pracy użytkownik może wydrukować na własnym papierze.
 • W czasie przerw można jedynie kontynuować rozpoczętą pracę.
 • Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 • Podczas pracy należy zachować spokój i porządek.
 • Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.
 • Wszystkie nieprawidłowości i uszkodzenia techniczne zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
 • W czasie pracy można korzystać jedynie z dyskietek wskazanych przez nauczyciela.
 • Bez zgody nauczyciela nie wolno instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów na własne dyskietki.
 • Uczeń kończy pracę najpóźniej na 15 minut przed zakończeniem pracy biblioteki.
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia w czytelni komputerowej ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt, z którego korzystają pozostający pod jego opieką uczniowie.
 • Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo. Jeśli nie jest pełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni, a plecaki, torby w wyznaczonym miejscu czytelni. Obowiązuje obuwie zmienne. Przy stanowisku można mieć jedynie zeszyt i długopis.
 • W przypadku naruszenia obowiązującego w czytelni regulaminu, bibliotekarka ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 • Zabrania się w czasie pracy przy komputerze wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.
 • Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania ICIM.
 • Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych.
 • Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

 

 

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.