PEDAGOG SZKOLNY

pedagog szkolny – Beata Kapinos
Joanna Ryń

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

-działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (szkolnej, rodzinnej, materialnej);
-rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, opracowanie strategii pomocy;
-określanie formy i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
-podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych,
-prowadzi konsultacje w sprawach wychowawczych,
-wskazuje instytucje wspierające,
-pomaga przy opracowaniu dokumentów formalnych.

 

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.